Όροι και Προϋποθέσεις

Home » Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης και σύμβασης στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας https://bitcoin-greece.gr

μεταξύ

Bitcoin Greece

και

τους χρήστες αυτής της πλατφόρμας που ορίζονται στην § 2 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων – εφεξής “Πελάτης/Πελάτες”.

§ 1 Πεδίο εφαρμογής
Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για την επιχειρηματική σχέση μεταξύ του Παρόχου και του Πελάτη στην έκδοση που ισχύει κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Αποκλίνοντες όροι και προϋποθέσεις του πελάτη δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν ο πάροχος συμφωνήσει ρητά και εγγράφως για την ισχύ τους.

§ 2 Τύπος και πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών
(1) Η δημοσιογραφική πύλη Bitcoin Greece είναι μια πλατφόρμα ενημέρωσης για τρέχουσες ειδήσεις, γεγονότα, ιστορικό, αναλύσεις και απόψεις σε θέματα κρυπτονομισμάτων, blockchain, ψηφιακών νομισμάτων, οικονομίας και χρηματοοικονομικών επενδύσεων για κάθε χρήστη των ιστοσελίδων καθώς και μια πλατφόρμα ενημέρωσης με διευρυμένες λειτουργίες.

(2) Οι πληροφορίες στην πύλη μέσων ενημέρωσης καθώς και στα προϊόντα της πλατφόρμας απευθύνονται μόνο σε πρόσωπα που είναι μόνιμοι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν απευθύνονται σε αποδέκτες άλλων δικαιοδοσιών, ιδίως δε σε πολίτες των ΗΠΑ, πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας ή του Καναδά.

(3) Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένα στο bitcoin-greece.gr και στα προϊόντα του προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν εξειδικευμένες επενδυτικές συμβουλές προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες. Δεν συνιστούν συστάσεις για αγορά ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων, ούτε πρέπει να εκλαμβάνονται ως διαβεβαίωση για οποιαδήποτε εξέλιξη των τιμών. Οι πληροφορίες και οι προσομοιώσεις ιστορικών επιδόσεων και οι προβλέψεις μελλοντικών επιδόσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων/χρηματοοικονομικών δεικτών που παρουσιάζονται δεν αποτελούν αξιόπιστους δείκτες μελλοντικών επιδόσεων. Από τη φύση τους, οι δηλώσεις για το μέλλον ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Διάφοροι γνωστοί καθώς και άγνωστοι κίνδυνοι, αβεβαιότητες και άλλοι παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων, της οικονομικής θέσης, της εξέλιξης ή των επιδόσεων της Εταιρείας από τις δημοσιευμένες εκτιμήσεις. Η Bitcoin Greece δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσει τις εν λόγω δηλώσεις μελλοντικών προβλέψεων ή να τις προσαρμόσει σε μελλοντικά γεγονότα ή εξελίξεις.

(4) Η Bitcoin Greece δεν εγγυάται την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα, την ακρίβεια, την καταλληλότητα ή τη χρηστικότητα του υποβαλλόμενου περιεχομένου και δεν εγγυάται την ταυτότητα των εγγεγραμμένων χρηστών. Ειδικότερα, είναι πιθανές αβλεψίες με τη μορφή τυπογραφικών λαθών ή εσφαλμένων πληροφοριών για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

§ 3 Εμπιστοσύνη στις πληροφορίες
Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις και οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, συνδέονται θεμελιωδώς με κίνδυνο. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η ολική απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου. Από την άποψη αυτή, η χρήση των πληροφοριών της πύλης μέσων ενημέρωσης γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Το περιεχόμενο που διατίθεται στην πύλη μέσων ενημέρωσης αποτελεί προσωπική άποψη των αντίστοιχων συντακτών, δεν υπόκειται σε ποιοτικό έλεγχο από την Bitcoin Greece, δεν είναι κατάλληλο ως βάση για τη λήψη αποφάσεων και χρησιμεύει μόνο για γενική συζήτηση και ενημέρωση. Ειδικότερα, το περιεχόμενο δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, σύσταση αγοράς ή πώλησης ή διαβεβαίωση σχετικά με την περαιτέρω απόδοση. Πριν αποφασίσει για μια επένδυση, ο χρήστης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ζητήσει συμβουλές από έναν πάροχο που ειδικεύεται στον τομέα αυτό.

§ 4 Ευθύνη
Αποκλείονται οι αξιώσεις του πελάτη για αποζημίωση. Εξαιρούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης του πελάτη που απορρέουν από βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας ή από παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις), καθώς και η ευθύνη για άλλες ζημίες που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβαση καθήκοντος από τον πάροχο, τους νόμιμους εκπροσώπους ή τους αντιπροσώπους του. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης.

§ 5 Τελικές διατάξεις
(1. Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, τόπος δικαιοδοσίας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ του πελάτη και του παρόχου είναι η έδρα του παρόχου.

(2) Η σύμβαση παραμένει δεσμευτική στα υπόλοιπα μέρη της, ακόμη και αν μεμονωμένα σημεία της είναι νομικά άκυρα. Αντί των άκυρων σημείων ισχύουν οι νόμιμες διατάξεις, εφόσον υπάρχουν. Εφόσον, ωστόσο, αυτό θα αποτελούσε αδικαιολόγητη δυσχέρεια για ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμβαση στο σύνολό της καθίσταται άκυρη.