Πολιτική Απορρήτου

Home » Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων σας ενημερώνει σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής “δεδομένα”) στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας, καθώς και στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και των ιστότοπων, λειτουργιών και περιεχομένων που συνδέονται με αυτήν, καθώς και εξωτερικών ηλεκτρονικών παρουσιών, όπως τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής από κοινού “ηλεκτρονική προσφορά”). Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται, όπως “επεξεργασία” ή “υπεύθυνος επεξεργασίας”, παραπέμπουμε στους ορισμούς του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Υπεύθυνη

E-mail: bitcoin-greece-info@protonmail.com

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

– Δεδομένα απογραφής (π.χ. προσωπικά κύρια δεδομένα, ονόματα ή διευθύνσεις).
– Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμοί τηλεφώνου).
– Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).
– Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστοσελίδες που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
– Μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).

Κατηγορίες ενδιαφερομένων

Επισκέπτες και χρήστες της διαδικτυακής προσφοράς (εφεξής αναφερόμαστε στα υποκείμενα των δεδομένων συλλογικά ως “χρήστες”).

Σκοπός της επεξεργασίας

– Παροχή της ηλεκτρονικής προσφοράς, των λειτουργιών και του περιεχομένου της.
– Απάντηση σε αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία με τους χρήστες.
– Μέτρα ασφαλείας.
– Μέτρηση εμβέλειας/marketing

Χρησιμοποιούμενη ορολογία 

Ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής “υποκείμενο των δεδομένων”)- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό (π.χ. cookie) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

“Επεξεργασία”: κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματο τρόπο είτε όχι. Ο όρος είναι ευρύς και καλύπτει ουσιαστικά κάθε χειρισμό δεδομένων.

“ψευδωνυμοποίηση”: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να συσχετιστούν με συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς πρόσθετες πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο.

Ως “κατάρτιση προφίλ” νοείται κάθε αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή την αλλαγή θέσης.

Ως “υπεύθυνος επεξεργασίας” νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
“Εκτελών την επεξεργασία”: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

Σχετικές νομικές βάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΓΚΠΔ, σας ενημερώνουμε σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων μας. Για τους χρήστες από το πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), δηλαδή την ΕΕ και την ΕΟΚ, ισχύουν τα ακόλουθα, εάν η νομική βάση δεν αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου.

Η νομική βάση για την επεξεργασία προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να εκτελούμε συμβατικά μέτρα και να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ – Η νομική βάση για την επεξεργασία προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ – Όταν τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ. Η νομική βάση για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ΓΚΠΔ.  Η νομική βάση για την επεξεργασία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν διέπεται από τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ.

Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων (όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ) υπόκειται στις απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.

Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουμε ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τον κίνδυνο, σύμφωνα με το νόμο και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τη διαφορετική πιθανότητα και σοβαρότητα του κινδύνου για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ιδίως, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων με τον έλεγχο της φυσικής πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και της πρόσβασης, της εισαγωγής, της αποκάλυψης, της διασφάλισης της διαθεσιμότητας και του διαχωρισμού των δεδομένων. Διαθέτουμε επίσης διαδικασίες που διασφαλίζουν την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τη διαγραφή δεδομένων και την αντιμετώπιση της παραβίασης δεδομένων. Επιπλέον, λαμβάνουμε ήδη υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την ανάπτυξη και την επιλογή του υλικού, του λογισμικού και των διαδικασιών, σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων μέσω του σχεδιασμού της τεχνολογίας και μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων φιλικών προς την προστασία των δεδομένων.

Συνεργασία με εκτελούντες την επεξεργασία, κοινούς υπευθύνους επεξεργασίας και τρίτους

Εάν, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας μας, γνωστοποιούμε δεδομένα σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες (εκτελούντες παραγγελίες, συνυπεύθυνα πρόσωπα ή τρίτους), τα διαβιβάζουμε σε αυτά ή με άλλο τρόπο τους παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό θα γίνει μόνο βάσει νόμιμης άδειας (π.χ. εάν η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους, όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης), εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει, εάν αυτό προβλέπεται από νομική υποχρέωση ή βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (π.χ. όταν χρησιμοποιούμε αντιπροσώπους, οικοδεσπότες ιστοσελίδων κ.λπ.).

Εάν κοινοποιούμε ή διαβιβάζουμε δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου εταιρειών μας ή τους παρέχουμε με άλλο τρόπο πρόσβαση, αυτό γίνεται ιδίως για διοικητικούς σκοπούς ως έννομο συμφέρον και, επιπλέον, σε βάση που συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις.

Μεταφορές σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλ. εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας) ή στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της κοινοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες, αυτό θα γίνει μόνο εάν αυτό γίνεται για την εκπλήρωση των (προ)συμβατικών μας υποχρεώσεων, βάσει της συγκατάθεσής σας, λόγω νομικής υποχρέωσης ή βάσει των έννομων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης ή των συμβατικά απαιτούμενων διαβιβάσεων, επεξεργαζόμαστε δεδομένα μόνο σε τρίτες χώρες με αναγνωρισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει επεξεργαστές των ΗΠΑ πιστοποιημένους στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ή βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως η συμβατική υποχρέωση μέσω των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων της Επιτροπής της ΕΕ, η ύπαρξη πιστοποιήσεων ή δεσμευτικών εσωτερικών κανόνων προστασίας δεδομένων (άρθρα 44 έως 49 ΓΚΠΔ).

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το νόμο.

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο, να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα δεδομένα που σας αφορούν ή να διορθωθούν τα ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν.

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο, να ζητήσετε την άμεση διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν ή, εναλλακτικά, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σύμφωνα με τον νόμο.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβουμε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλους υπεύθυνους.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το νόμο.

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει με ισχύ για το μέλλον.

Δικαίωμα ένστασης

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Η αντίρρηση μπορεί να ασκηθεί ιδίως κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης.

Cookies και δικαίωμα εναντίωσης στην άμεση διαφήμιση

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών. Στα cookies μπορούν να αποθηκευτούν διάφορες πληροφορίες. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη (ή τη συσκευή στην οποία είναι αποθηκευμένο το cookie) κατά τη διάρκεια ή μετά την επίσκεψή του σε μια διαδικτυακή προσφορά. Τα προσωρινά cookies, ή “cookies συνόδου” ή “παροδικά cookies”, είναι cookies που διαγράφονται αφού ο χρήστης εγκαταλείψει μια διαδικτυακή προσφορά και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του. Σε ένα τέτοιο cookie, για παράδειγμα, μπορούν να αποθηκευτούν τα περιεχόμενα ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή η κατάσταση σύνδεσης. Τα cookies που παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης αναφέρονται ως “μόνιμα” ή “επίμονα”. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί εάν οι χρήστες τις επισκέπτονται μετά από αρκετές ημέρες. Ομοίως, τα ενδιαφέροντα των χρηστών μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie, το οποίο χρησιμοποιείται για σκοπούς μέτρησης εύρους ή μάρκετινγκ. Τα “cookies τρίτου μέρους” είναι cookies που προσφέρονται από παρόχους άλλους από τον υπεύθυνο που διαχειρίζεται την ηλεκτρονική προσφορά (διαφορετικά, εάν πρόκειται μόνο για τα δικά του cookies, αναφέρονται ως “cookies πρώτου μέρους”).

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε προσωρινά και μόνιμα cookies και το εξηγούμε αυτό στην πολιτική απορρήτου μας.

Εάν ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση cookies (π.χ. στο πλαίσιο μιας συγκατάθεσης cookie), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α). Κατά τα λοιπά, η επεξεργασία των προσωπικών cookies των χρηστών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ακόλουθες επεξηγήσεις στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής απορρήτου βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (δηλ. ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ) ή στο βαθμό που η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών μας που σχετίζονται με τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, ή όταν η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε ΓΚΠΔ.

Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή τους, τους ζητείται να απενεργοποιήσουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής τους. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Μια γενική αντίρρηση για τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί να δηλωθεί για
μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, ιδίως στην περίπτωση της παρακολούθησης, μέσω του αμερικανικού ιστότοπου http://www.aboutads.info/choices/ ή του ιστότοπου της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/. Επιπλέον, η αποθήκευση των cookies μπορεί να επιτευχθεί με την απενεργοποίησή τους στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν ή θα περιοριστεί η επεξεργασία τους σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με τυχόν νόμιμες υποχρεώσεις διατήρησης.

Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί. Δηλαδή, τα δεδομένα μπλοκάρονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας.

Αλλαγές και ενημερώσεις της πολιτικής απορρήτου

Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της δήλωσης προστασίας δεδομένων μας. Προσαρμόζουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε το καταστήσουν απαραίτητο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές απαιτούν πράξη συνεργασίας εκ μέρους σας (π.χ. συγκατάθεση) ή άλλη ατομική ειδοποίηση.

Επεξεργασία που σχετίζεται με επιχειρήσεις

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε

– Δεδομένα σύμβασης (π.χ. πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, διάρκεια, κατηγορία πελατών).
– Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, ιστορικό πληρωμών) των πελατών μας, των ενδιαφερόμενων μερών και των επιχειρηματικών μας εταίρων για τους σκοπούς της παροχής συμβατικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και της φροντίδας πελατών, του μάρκετινγκ, της διαφήμισης και της έρευνας αγοράς.

Υπηρεσίες Cloud της Google

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες cloud και λογισμικού cloud που προσφέρει η Google (το λεγόμενο λογισμικό ως υπηρεσία, π.χ. Google Suite) για τους ακόλουθους σκοπούς: αποθήκευση και διαχείριση εγγράφων, διαχείριση ημερολογίου, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις, ανταλλαγή εγγράφων, περιεχομένου και πληροφοριών με συγκεκριμένους παραλήπτες ή δημοσίευση ιστοσελίδων, εντύπων ή άλλου περιεχομένου και πληροφοριών, καθώς και συνομιλίες και συμμετοχή σε ηχητικές και βιντεοσκοπημένες διασκέψεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που αποτελούν μέρος των εγγράφων και του περιεχομένου που επεξεργάζονται στο πλαίσιο των περιγραφόμενων υπηρεσιών ή αποτελούν μέρος των διαδικασιών επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κύρια δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών, δεδομένα σχετικά με συναλλαγές, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους. Η Google επεξεργάζεται επίσης δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται από την Google για λόγους ασφαλείας και βελτιστοποίησης των υπηρεσιών.

Κατά τη χρήση εγγράφων, ιστοσελίδων ή άλλου περιεχομένου που είναι προσβάσιμα από το κοινό, η Google μπορεί να αποθηκεύσει cookies στους υπολογιστές των χρηστών για σκοπούς ανάλυσης του ιστού ή για να θυμάται τις ρυθμίσεις των χρηστών.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Google Cloud βάσει των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ για αποτελεσματικές και ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης και συνεργασίας. Επιπλέον, η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών με την Google (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://www.google.com/policies/privacy) και στις ανακοινώσεις ασφαλείας για τις υπηρεσίες cloud της Google (https://cloud.google.com/security/privacy/). Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας στο Google Cloud σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η διαγραφή δεδομένων εντός των υπηρεσιών cloud της Google καθορίζεται από τις άλλες διαδικασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο των οποίων γίνεται η επεξεργασία των δεδομένων (π.χ. διαγραφή δεδομένων που δεν απαιτούνται πλέον για συμβατικούς σκοπούς ή αποθήκευση δεδομένων που απαιτούνται για φορολογικούς σκοπούς).

Οι υπηρεσίες Google Cloud προσφέρονται από την Google Ireland Limited. Εφόσον πραγματοποιείται μεταφορά στις ΗΠΑ, αναφερόμαστε στην πιστοποίηση της Google USA σύμφωνα με την Ασπίδα Προστασίας Απορρήτου (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Aktive) και τις τυποποιημένες ρήτρες προστασίας (https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms).

Υπηρεσίες Cloud της Microsoft

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες cloud και λογισμικού cloud που προσφέρει η Microsoft (το λεγόμενο λογισμικό ως υπηρεσία, π.χ. Microsoft Office) για τους ακόλουθους σκοπούς: αποθήκευση και διαχείριση εγγράφων, διαχείριση ημερολογίου, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπολογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις, ανταλλαγή εγγράφων, περιεχομένου και πληροφοριών με συγκεκριμένους παραλήπτες ή δημοσίευση ιστοσελίδων, εντύπων ή άλλου περιεχομένου και πληροφοριών, καθώς και συνομιλίες και συμμετοχή σε ηχητικές και βιντεοδιασκέψεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που αποτελούν μέρος των εγγράφων και του περιεχομένου που επεξεργάζονται στο πλαίσιο των περιγραφόμενων υπηρεσιών ή αποτελούν μέρος των διαδικασιών επικοινωνίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κύρια δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών, δεδομένα σχετικά με συναλλαγές, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους. Η Microsoft επεξεργάζεται επίσης δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα που χρησιμοποιούνται από τη Microsoft για σκοπούς ασφάλειας και βελτίωσης των υπηρεσιών.

Κατά τη χρήση δημοσίως διαθέσιμων εγγράφων, ιστοσελίδων ή άλλου περιεχομένου, η Microsoft μπορεί να αποθηκεύσει cookies στους υπολογιστές των χρηστών για σκοπούς ανάλυσης ιστού ή για να θυμάται τις προτιμήσεις των χρηστών.

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες cloud της Microsoft βάσει των έννομων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO για αποτελεσματικές και ασφαλείς διαδικασίες διαχείρισης και συνεργασίας. Επιπλέον, η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών με τη Microsoft.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Microsoft (https://privacy.microsoft.com/el-gr/privacystatement) και στις πληροφορίες ασφαλείας για τις υπηρεσίες cloud της Microsoft (https://www.microsoft.com/el/trust-center). Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας στο Microsoft Cloud σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, η διαγραφή δεδομένων στο πλαίσιο των υπηρεσιών cloud της Microsoft καθορίζεται από τις άλλες διαδικασίες επεξεργασίας στις οποίες υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα (π.χ. διαγραφή δεδομένων που δεν απαιτούνται πλέον για συμβατικούς σκοπούς ή αποθήκευση δεδομένων που απαιτούνται για φορολογικούς σκοπούς).

Οι υπηρεσίες Cloud της Microsoft παρέχονται από τη Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. Στο βαθμό που η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται στις ΗΠΑ, αναφερόμαστε στην πιστοποίηση της Microsoft στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active).

Συμμετοχή σε προγράμματα συνεργατών θυγατρικών

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, χρησιμοποιούμε τυποποιημένα μέτρα παρακολούθησης με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλ. συμφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς) σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, στο βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος συνεργατών. Στη συνέχεια εξηγούμε το τεχνικό υπόβαθρο στους χρήστες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τους συμβατικούς μας εταίρους ενδέχεται επίσης να διαφημίζονται και να συνδέονται με άλλους ιστότοπους (οι λεγόμενοι σύνδεσμοι θυγατρικών ή συστήματα after-buy, εάν, για παράδειγμα, σύνδεσμοι ή υπηρεσίες τρίτων προσφέρονται μετά τη σύναψη σύμβασης). Οι διαχειριστές των αντίστοιχων ιστότοπων λαμβάνουν προμήθεια εάν οι χρήστες ακολουθήσουν τους συνδέσμους θυγατρικών και στη συνέχεια επωφεληθούν από τις προσφορές.

Συνοπτικά, είναι απαραίτητο για την ηλεκτρονική μας προσφορά να μπορούμε να παρακολουθούμε εάν οι χρήστες που ενδιαφέρονται για τους συνδέσμους θυγατρικών ή/και τις προσφορές που διατίθενται στον ιστότοπό μας, στη συνέχεια, λαμβάνουν τις προσφορές με την προτροπή των συνδέσμων θυγατρικών ή της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας. Για το σκοπό αυτό, οι σύνδεσμοι θυγατρικών και οι προσφορές μας συμπληρώνονται από ορισμένες τιμές, οι οποίες μπορεί να αποτελούν μέρος του συνδέσμου ή να ορίζονται με άλλο τρόπο, π.χ. σε ένα cookie. Οι τιμές περιλαμβάνουν ιδίως τον ιστοχώρο προέλευσης (παραπομπή), τον χρόνο, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό του φορέα εκμετάλλευσης του ιστοχώρου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος θυγατρικών, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό της αντίστοιχης προσφοράς, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό του χρήστη, καθώς και τιμές που αφορούν την παρακολούθηση, όπως π.χ. αναγνωριστικό διαφημιστικού υλικού, αναγνωριστικό συνεργάτη και κατηγοριοποιήσεις.

Τα διαδικτυακά αναγνωριστικά των χρηστών που χρησιμοποιούμε είναι ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια τα διαδικτυακά αναγνωριστικά δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μας βοηθούν μόνο να προσδιορίσουμε εάν ο ίδιος χρήστης που έκανε κλικ σε έναν σύνδεσμο θυγατρικών ή ενδιαφέρθηκε για μια προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής μας προσφοράς έχει επωφεληθεί από την προσφορά, δηλαδή π.χ. έχει συνάψει σύμβαση με τον πάροχο. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό είναι προσωπικό στο βαθμό που η εταιρεία-εταίρος και εμείς έχουμε το ηλεκτρονικό αναγνωριστικό μαζί με άλλα δεδομένα χρήστη. Μόνο με αυτόν τον τρόπο η συνεργαζόμενη εταιρεία μπορεί να μας ενημερώσει εάν ο χρήστης έχει αποδεχθεί την προσφορά και μπορούμε να καταβάλουμε το μπόνους, για παράδειγμα.

Πρόγραμμα θυγατρικών της Amazon

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή το ενδιαφέρον μας για την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της Amazon EU. ,η οποία σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα μέσο για ιστοσελίδες μέσω των οποίων μπορεί να κερδηθεί διαφημιστικό κόστος μέσω της τοποθέτησης διαφημίσεων και συνδέσμων στο https://www.amazon.com/greece/ (το λεγόμενο σύστημα θυγατρικών). Αυτό σημαίνει ότι εμείς, ως συνεργάτες της Amazon, κερδίζουμε από τις αντίστοιχες αγορές.

Η Amazon χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση της προέλευσης των παραγγελιών. Μεταξύ άλλων, η Amazon μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο θυγατρικών σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια αγοράσατε ένα προϊόν από την Amazon.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Amazon και τους τρόπους εναντίωσης στη δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Σημείωση: Η Amazon και το λογότυπο Amazon είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή μιας από τις θυγατρικές της.

Πρόγραμμα θυγατρικών της Booking.com

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή το συμφέρον για την οικονομική λειτουργία της ηλεκτρονικής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6, παράγραφος 1 στ ΓΚΠΔ, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της Booking.com, το οποίο επιτρέπει στους διαχειριστές ιστότοπων να κερδίζουν διαφημιστικά έσοδα με την τοποθέτηση διαφημίσεων και συνδέσμων προς την Booking.com (το λεγόμενο σύστημα συνεργατών). Η Booking.com χρησιμοποιεί cookies για την παρακολούθηση της προέλευσης των κρατήσεων. Μεταξύ άλλων, η Booking.com μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στον σύνδεσμο θυγατρικών σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια πραγματοποιήσατε κράτηση με την Booking.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Booking.com και για να εξαιρεθείτε, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας: https://www.booking.com/content/privacy.el.html?label=gen173nr-1FCBQoggJCB3ByaXZhY3lIB1gEaDuIAQGYAQe4ARfIAQ_YAQHoAQH4AQKIAgGoAgO4AtG3-ZoGwAIB0gIkMGMzYjI3ZGUtOGI2NC00ODkyLTg0MGUtOWMxNDI2NmE4ODIw2AIF4AIB&sid=e9130240eb64f23da22111a1d69bdd5e&tmpl=docs%2Fprivacy-policy&lang=el&soz=1&lang_click=other&cdl=el&lang_changed=1.

Πρόγραμμα θυγατρικών της Agoda.com

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή το ενδιαφέρον μας για την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της Agoda.com, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους διαχειριστές ιστότοπων τη δυνατότητα να κερδίζουν διαφημιστικά τέλη με την τοποθέτηση διαφημίσεων και συνδέσμων προς την Agoda.com (το λεγόμενο σύστημα συνεργατών). Η Agoda.com χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί την προέλευση των κρατήσεων. Μεταξύ άλλων, η Agoda.com μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχετε κάνει κλικ στον σύνδεσμο θυγατρικών σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια συνάψατε σύμβαση στην ή μέσω της Agoda.com.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Agoda.com και για να εξαιρεθείτε, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας: https://www.agoda.com/el-gr/info/privacy.html.

Πρόγραμμα συνεργατών AWIN

Με βάση τα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το συμφέρον για την οικονομική λειτουργία της ηλεκτρονικής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στ. στ. ΓΚΠΔ, συμμετέχουμε στο πρόγραμμα θυγατρικών της AWIN AG, Eichhornstraße, 10785 Βερολίνο, Γερμανία, το οποίο παρέχει στους διαχειριστές ιστότοπων τη δυνατότητα να λαμβάνουν επιστροφές διαφημιστικών δαπανών μέσω της τοποθέτησης διαφημίσεων και συνδέσμων προς την AWIN (το λεγόμενο σύστημα θυγατρικών). Η AWIN χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί να εντοπίσει την προέλευση της σύναψης της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η AWIN μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο θυγατρικών σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια συνάψατε σύμβαση με την AWIN ή μέσω αυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Awin και τις δυνατότητες ένστασης, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας: https://www.awin.com/us/legal.

Πρόγραμμα θυγατρικών Digistore24

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα θυγατρικών της Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße, 31139 Hildesheim, Γερμανία, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα μέσο για ιστότοπους που δίνει στους διαχειριστές ιστότοπων τη δυνατότητα να λαμβάνουν επιστροφές διαφημίσεων μέσω της τοποθέτησης διαφημίσεων και συνδέσμων προς την Digistore24 (το λεγόμενο σύστημα θυγατρικών). Η Digistore24 χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί να εντοπίσει την προέλευση της σύναψης της σύμβασης. Η Digistore24 μπορεί να αναγνωρίσει, μεταξύ άλλων, ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο θυγατρικών σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια συνάψατε σύμβαση με ή μέσω της Digistore24.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Digistore24 και τη δυνατότητα εναντίωσης, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της εταιρείας: https://www.digistore24.com/page/privacy.

Πρόγραμμα συνεργατών Affilinet

Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα συνεργατών της affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 8063 Μόναχο, Γερμανία, βάσει των έννομων συμφερόντων μας, δηλαδή του ενδιαφέροντος για την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 1 στ) του ΓΚΠΔ, το οποίο σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα μέσο για ιστοσελίδες μέσω του οποίου η τοποθέτηση διαφημίσεων και συνδέσμων προς την Affilinet μπορεί να κερδίζει διαφημιστικές αμοιβές (το λεγόμενο σύστημα συνεργατών). Η Affilinet χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί να εντοπίσει την προέλευση της σύναψης της σύμβασης. Μεταξύ άλλων, η Affilinet μπορεί να αναγνωρίσει ότι κάνατε κλικ στο σύνδεσμο θυγατρικών σε αυτόν τον ιστότοπο και στη συνέχεια συνάψατε σύμβαση με ή μέσω της Affilinet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Affilinet και για να εξαιρεθείτε, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της εταιρείας: https://www.awin.com/us/privacy.

Πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των αιτούντων μόνο για τον σκοπό και στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Τα δεδομένα των αιτούντων υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό την εκπλήρωση των (προ)συμβατικών υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, στο βαθμό που η επεξεργασία δεδομένων καθίσταται αναγκαία για εμάς, π.χ. στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απαιτεί από τους αιτούντες να μας παράσχουν τα στοιχεία των αιτούντων. Τα απαραίτητα δεδομένα των υποψηφίων επισημαίνονται εάν προσφέρουμε μια ηλεκτρονική φόρμα, διαφορετικά προκύπτουν από τις περιγραφές θέσεων εργασίας και περιλαμβάνουν βασικά προσωπικά στοιχεία, ταχυδρομικές διευθύνσεις και διευθύνσεις επικοινωνίας και τα έγγραφα που ανήκουν στην αίτηση, όπως συνοδευτική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα και πιστοποιητικά. Επιπλέον, οι αιτούντες μπορούν να μας παράσχουν εθελοντικά πρόσθετες πληροφορίες.

Με την υποβολή της αίτησής τους σε εμάς, οι αιτούντες συναινούν στην επεξεργασία των δεδομένων τους για τους σκοπούς της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων με τον τρόπο και στην έκταση που ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Εάν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ παρέχονται οικειοθελώς στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης, υποβάλλονται σε πρόσθετη επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ (π.χ. δεδομένα υγείας, όπως η κατάσταση σοβαρής αναπηρίας ή η εθνοτική καταγωγή). Εάν ζητηθούν από τους αιτούντες ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης, η επεξεργασία τους θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.

Εφόσον προβλέπεται, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους σε εμάς χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική φόρμα στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε εμάς σε κρυπτογραφημένη μορφή σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να μας στείλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σημειώστε, ωστόσο, ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα δεν αποστέλλονται γενικά σε κρυπτογραφημένη μορφή και οι αιτούντες πρέπει να διασφαλίζουν οι ίδιοι την κρυπτογράφησή τους. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για τη διαδρομή μετάδοσης της αίτησης μεταξύ του αποστολέα και της παραλαβής στον διακομιστή μας και, ως εκ τούτου, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μάλλον μια ηλεκτρονική φόρμα ή να την αποστείλετε ταχυδρομικώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, αντί να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αιτούντες έχουν ακόμη τη δυνατότητα να μας στείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικώς.

Σε περίπτωση επιτυχούς αίτησης, τα δεδομένα που παρέχουν οι αιτούντες ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της σχέσης εργασίας. Διαφορετικά, εάν η αίτηση για προσφορά εργασίας είναι ανεπιτυχής, τα δεδομένα των υποψηφίων θα διαγραφούν. Τα δεδομένα των αιτούντων θα διαγραφούν επίσης εάν η αίτηση αποσυρθεί, κάτι που οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να κάνουν ανά πάσα στιγμή.

Με την επιφύλαξη αιτιολογημένης ανάκλησης από τους αιτούντες, η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση περιόδου έξι μηνών, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε τυχόν επακόλουθες ερωτήσεις σχετικά με την αίτηση και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων βάσει του νόμου περί ίσης μεταχείρισης. Τα τιμολόγια για οποιαδήποτε επιστροφή εξόδων ταξιδίου θα αρχειοθετούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Λειτουργία εγγραφής

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό χρήστη. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής, παρέχονται στους χρήστες οι απαιτούμενες υποχρεωτικές πληροφορίες και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ με σκοπό την παροχή του λογαριασμού χρήστη. Τα επεξεργασμένα δεδομένα περιλαμβάνουν ιδίως τις πληροφορίες σύνδεσης (όνομα, κωδικό πρόσβασης και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Τα δεδομένα που εισάγονται κατά την εγγραφή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της χρήσης του λογαριασμού χρήστη και του σκοπού του.

Οι χρήστες ενδέχεται να ενημερώνονται για πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό τους, όπως τεχνικές αλλαγές, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν οι χρήστες έχουν τερματίσει τον λογαριασμό τους, τα δεδομένα τους που σχετίζονται με τον λογαριασμό χρήστη θα διαγραφούν, με την επιφύλαξη τυχόν νομικής υποχρέωσης διατήρησής τους. Είναι ευθύνη των χρηστών να αποθηκεύουν τα δεδομένα τους σε περίπτωση καταγγελίας πριν από τη λήξη της σύμβασης. Έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε αμετάκλητα όλα τα δεδομένα χρήστη που έχουν αποθηκευτεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Στο πλαίσιο της χρήσης των λειτουργιών εγγραφής και σύνδεσης, καθώς και της χρήσης του λογαριασμού χρήστη, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ώρα της αντίστοιχης ενέργειας του χρήστη. Η αποθήκευση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας καθώς και στα συμφέροντα των χρηστών για την προστασία από κακή χρήση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Κατ’ αρχήν
Τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη διεκδίκηση των απαιτήσεών μας ή υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξουμε σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ. Οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται ή διαγράφονται το αργότερο μετά από 7 ημέρες.

Σχόλια και συνεισφορές

Όταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια ή άλλες αναρτήσεις, οι διευθύνσεις IP τους ενδέχεται να αποθηκεύονται για 7 ημέρες βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, όπως ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Αυτό εξυπηρετεί την ασφάλειά μας σε περίπτωση που κάποιος αφήσει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και αναρτήσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να διωχθούμε εμείς οι ίδιοι για το σχόλιο ή την ανάρτηση και γι’ αυτό μας ενδιαφέρει η ταυτότητα του συντάκτη.

Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, να επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρηστών με σκοπό την ανίχνευση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Στην ίδια νομική βάση, διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για τη διάρκεια των ερευνών και να χρησιμοποιούμε cookies για την αποφυγή πολλαπλών ψηφοφοριών.

Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των σχολίων και των συνεισφορών, τυχόν στοιχεία επικοινωνίας και ιστοσελίδας, καθώς και οι πληροφορίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο, θα αποθηκεύονται μόνιμα από εμάς μέχρι ο χρήστης να αντιταχθεί.

Συνδρομές σχολίων

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν για παρακολούθηση σχολίων με τη συγκατάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Οι χρήστες θα λάβουν ένα email επιβεβαίωσης που θα επιβεβαιώνει ότι είναι ο ιδιοκτήτης της καταχωρημένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες μπορούν να διαγραφούν από τις τρέχουσες συνδρομές σχολίων ανά πάσα στιγμή. Το email επιβεβαίωσης θα περιέχει οδηγίες για το πώς μπορείτε να διαγραφείτε. Για να αποδείξουμε τη συγκατάθεση των χρηστών, αποθηκεύουμε τον χρόνο εγγραφής μαζί με τη διεύθυνση IP των χρηστών και διαγράφουμε τα δεδομένα αυτά όταν οι χρήστες διαγράφονται.

Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν εγγραφεί για έως και τρία έτη βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας πριν τις διαγράψουμε για να μπορέσουμε να αποδείξουμε τη συγκατάθεση που δόθηκε προηγουμένως. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στον σκοπό της πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Ένα ατομικό αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης.

Έλεγχος Anti-Spam Akismet

Η διαδικτυακή μας προσφορά χρησιμοποιεί την υπηρεσία “Akismet”, η οποία προσφέρεται από την Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Η χρήση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Με τη βοήθεια αυτής της υπηρεσίας, τα σχόλια από πραγματικούς ανθρώπους διακρίνονται από τα ανεπιθύμητα σχόλια. Για το σκοπό αυτό, όλα τα στοιχεία των σχολίων αποστέλλονται σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ, όπου αναλύονται και αποθηκεύονται για τέσσερις ημέρες για λόγους σύγκρισης. Εάν ένα σχόλιο έχει ταξινομηθεί ως spam, τα δεδομένα αποθηκεύονται πέραν αυτού του χρόνου. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το όνομα που καταχωρήθηκε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, το περιεχόμενο του σχολίου, τον παραπομπή, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και το σύστημα του υπολογιστή και την ώρα της καταχώρησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Akismet μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Οι χρήστες είναι ευπρόσδεκτοι να χρησιμοποιούν ψευδώνυμα ή να μην αναγράφουν το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Μπορείτε να αποτρέψετε εντελώς τη μεταφορά δεδομένων, μη χρησιμοποιώντας το σύστημα σχολιασμού μας. Αυτό θα ήταν κρίμα, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε άλλες εναλλακτικές λύσεις που να λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά.

Ανάκτηση εικόνων προφίλ από το Gravatar

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Gravatar της Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA, στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς και ειδικότερα στο ιστολόγιο.

Το Gravatar είναι μια υπηρεσία όπου οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να αποθηκεύσουν εικόνες προφίλ και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Εάν οι χρήστες αφήνουν αναρτήσεις ή σχόλια σε άλλες διαδικτυακές παρουσίες (ιδίως σε ιστολόγια) με την αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι εικόνες του προφίλ τους μπορούν να εμφανίζονται δίπλα στις αναρτήσεις ή τα σχόλια. Για το σκοπό αυτό, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν οι χρήστες διαβιβάζεται στην Gravatar σε κρυπτογραφημένη μορφή για να ελεγχθεί εάν έχει αποθηκευτεί προφίλ για αυτόν. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της διαβίβασης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν χρησιμοποιείται για κανέναν άλλο σκοπό, αλλά διαγράφεται στη συνέχεια.

Η χρήση του Gravatar βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, καθώς χρησιμοποιούμε το Gravatar για να επιτρέψουμε στους συντάκτες αναρτήσεων και σχολίων να εξατομικεύσουν τις αναρτήσεις τους με μια εικόνα προφίλ.

Με την εμφάνιση των εικόνων, το Gravatar λαμβάνει τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς αυτή είναι απαραίτητη για την επικοινωνία μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων από το Gravatar μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Automattic: https://automattic.com/privacy/.

Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να εμφανίζεται στα σχόλια μια εικόνα χρήστη που συνδέεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους Gravatar, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι καταχωρημένη στο Gravatar για να σχολιάσουν. Επισημαίνουμε επίσης ότι είναι επίσης δυνατή η χρήση μιας ανώνυμης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καθόλου διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν την αποστολή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Gravatar. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν πλήρως τη διαβίβαση δεδομένων μη χρησιμοποιώντας το σύστημα σχολιασμού μας.

Ανάκτηση emojis και smilies

Στο πλαίσιο του ιστολογίου μας WordPress, χρησιμοποιούνται γραφικά emojis (ή smilies), δηλαδή μικρά αρχεία γραφικών που εκφράζουν συναισθήματα, τα οποία λαμβάνονται από εξωτερικούς διακομιστές. Οι πάροχοι των διακομιστών συλλέγουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα αρχεία emoji να μπορούν να μεταδοθούν στους φυλλομετρητές των χρηστών. Η υπηρεσία Emojie παρέχεται από την Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ΗΠΑ. Πολιτική απορρήτου της Automattic: https://automattic.com/privacy/. Οι χρησιμοποιούμενοι τομείς διακομιστών είναι οι s.w.org και twemoji.maxcdn.com. Από όσο γνωρίζουμε, πρόκειται για τα λεγόμενα δίκτυα παράδοσης περιεχομένου, δηλαδή για διακομιστές που χρησιμεύουν μόνο για τη γρήγορη και ασφαλή μετάδοση των αρχείων και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαγράφονται μετά τη μετάδοση.

Η χρήση των emojis βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή στο ενδιαφέρον για έναν ελκυστικό σχεδιασμό της διαδικτυακής μας προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Επικοινωνία

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης), τα στοιχεία του χρήστη θα χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση του ερωτήματος επικοινωνίας και τον χειρισμό του σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β (στο πλαίσιο συμβατικών/προσυμβατικών σχέσεων), το άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ (άλλα ερωτήματα) ΓΚΠΔ. Τα στοιχεία του χρήστη μπορούν να αποθηκεύονται σε ένα σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (“σύστημα CRM”) ή σε μια ανάλογη ερευνητική εγκατάσταση.

Διαγράφουμε τα ερωτήματα εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα. Επανεξετάζουμε την αναγκαιότητα κάθε δύο χρόνια.Επιπλέον, ισχύουν οι νομικές υποχρεώσεις αρχειοθέτησης.

Ενημερωτικό δελτίο

Με τις ακόλουθες πληροφορίες, σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού μας δελτίου, καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής, αποστολής και στατιστικής αξιολόγησης και για τα δικαιώματά σας για αντιρρήσεις. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και να συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Περιεχόμενο ενημερωτικών δελτίων: Αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις με διαφημιστικές πληροφορίες (εφεξής “ενημερωτικά δελτία”) μόνο με τη συγκατάθεση των παραληπτών ή με νόμιμη άδεια. Εάν τα περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου περιγράφονται συγκεκριμένα κατά την εγγραφή, είναι καθοριστικά για τη συγκατάθεση των χρηστών. Εκτός από αυτό, τα ενημερωτικά μας δελτία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και εμάς.

Διπλό opt-in και καταγραφή: Η εγγραφή για το ενημερωτικό μας δελτίο πραγματοποιείται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλού opt-in. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για να μην μπορεί κανείς να εγγραφεί με άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εγγραφές για το ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται προκειμένου να είναι δυνατή η απόδειξη της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου εγγραφής και επιβεβαίωσης καθώς και της διεύθυνσης IP. Ομοίως, καταγράφονται οι αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής.

Δεδομένα εγγραφής: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Προαιρετικά, σας ζητάμε να εισάγετε ένα όνομα για τον σκοπό της προσωπικής διεύθυνσης στο ενημερωτικό δελτίο.

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται και η επιτυχία του μετράται βάσει της συγκατάθεσης των παραληπτών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), το άρθρο 7 DSGVO σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παράγραφος 2 αριθ. 3 UWG ή, εάν δεν απαιτείται συγκατάθεση, βάσει των έννομων συμφερόντων μας στην άμεση εμπορική προώθηση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.

Η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας στρέφεται προς τη χρήση ενός φιλικού προς το χρήστη και ασφαλούς συστήματος αποστολής ενημερωτικών δελτίων που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα καθώς και τις προσδοκίες των χρηστών μας και επιπλέον μας επιτρέπει να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή τους.

Ακύρωση/ανάκληση – Μπορείτε να ακυρώσετε τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν εγγραφεί για έως και τρία έτη βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας πριν τις διαγράψουμε, προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε τη συγκατάθεση που είχε δοθεί προηγουμένως. Η
επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στον σκοπό της πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Ένα ατομικό αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης.

Ενημερωτικό δελτίο

Με τις ακόλουθες πληροφορίες, σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού μας δελτίου, καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής, αποστολής και στατιστικής αξιολόγησης και για τα δικαιώματά σας για αντιρρήσεις. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο, συμφωνείτε να το λαμβάνετε και να συμφωνείτε με τις διαδικασίες που περιγράφονται.

Περιεχόμενο ενημερωτικών δελτίων: Αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, ηλεκτρονικά μηνύματα και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις με διαφημιστικές πληροφορίες (εφεξής “ενημερωτικά δελτία”) μόνο με τη συγκατάθεση των παραληπτών ή με νόμιμη άδεια. Εάν τα περιεχόμενα του ενημερωτικού δελτίου περιγράφονται συγκεκριμένα κατά την εγγραφή, είναι καθοριστικά για τη συγκατάθεση των χρηστών. Επιπλέον, τα ενημερωτικά μας δελτία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας και συνοδευτικές πληροφορίες (π.χ. οδηγίες ασφαλείας), προσφορές, προωθητικές ενέργειες και την εταιρεία μας.

Διπλό opt-in και καταγραφή: Η εγγραφή για το ενημερωτικό μας δελτίο πραγματοποιείται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλού opt-in. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή σας θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για να μην μπορεί κανείς να εγγραφεί με άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι εγγραφές για το ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται προκειμένου να είναι δυνατή η απόδειξη της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου εγγραφής και επιβεβαίωσης καθώς και της διεύθυνσης IP. Ομοίως, καταγράφονται οι αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής.

Δεδομένα εγγραφής: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, αρκεί να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Προαιρετικά, σας ζητάμε να εισάγετε ένα όνομα για τον σκοπό της προσωπικής διεύθυνσης στο ενημερωτικό δελτίο.

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται και η επιτυχία του μετράται βάσει της συγκατάθεσης των παραληπτών σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το άρθρο 7 του ΓΚΠΔ ή, εάν δεν απαιτείται συγκατάθεση, βάσει των έννομων συμφερόντων μας στο άμεσο μάρκετινγκ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Η καταγραφή της διαδικασίας εγγραφής βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το συμφέρον μας είναι να χρησιμοποιούμε ένα φιλικό προς το χρήστη και ασφαλές σύστημα αποστολής ενημερωτικών δελτίων που εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα καθώς και τις προσδοκίες των χρηστών και μας επιτρέπει επίσης να αποδείξουμε τη συγκατάθεσή μας.

Ακύρωση/ανάκληση – Μπορείτε να ακυρώσετε τη λήψη του ενημερωτικού μας δελτίου ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν εγγραφεί για έως και τρία έτη βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας πριν τις διαγράψουμε, προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε τη συγκατάθεση που είχε δοθεί προηγουμένως. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στον σκοπό της πιθανής υπεράσπισης έναντι αξιώσεων. Ένα ατομικό αίτημα διαγραφής είναι δυνατό ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβεβαιώνεται ταυτόχρονα η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης.

Ενημερωτικό δελτίο – Mailchimp

Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται χρησιμοποιώντας τον πάροχο υπηρεσιών παράδοσης “MailChimp”, μια πλατφόρμα παράδοσης ενημερωτικών δελτίων του αμερικανικού παρόχου Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ΗΠΑ. Μπορείτε να δείτε την πολιτική απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών αποστολής εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Η Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη συμφωνία Privacy Shield και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active). Ο πάροχος υπηρεσιών αλληλογραφίας χρησιμοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ και μιας συμφωνίας επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα των παραληπτών σε ψευδώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς να τα αποδίδει σε κάποιον χρήστη, για να βελτιστοποιήσει ή να βελτιώσει τις δικές του υπηρεσίες, π.χ. για την τεχνική βελτιστοποίηση της αποστολής και της παρουσίασης του ενημερωτικού δελτίου ή για στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής δεν
χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού μας δελτίου για να τους γράφει ο ίδιος ή να τα διαβιβάζει σε τρίτους.

Ενημερωτικό δελτίο – Μέτρηση επιτυχίας

Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν ένα λεγόμενο “web beacon”, δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους pixel, το οποίο ανακτάται από τον διακομιστή μας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο ή, εάν χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών αποστολής, από τον διακομιστή του. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται αρχικά τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP σας και ο χρόνος της ανάκτησης.

Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση των υπηρεσιών με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους με βάση τις τοποθεσίες ανάκτησης (οι οποίες μπορούν να προσδιοριστούν με τη βοήθεια της διεύθυνσης IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Οι στατιστικές έρευνες περιλαμβάνουν επίσης τον προσδιορισμό του κατά πόσον τα ενημερωτικά δελτία ανοίγουν, πότε ανοίγουν και σε ποιους συνδέσμους κάνουν κλικ. Για τεχνικούς λόγους, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να αντιστοιχιστούν
στους μεμονωμένους παραλήπτες του ενημερωτικού δελτίου. Ωστόσο, δεν είναι στις προθέσεις μας ούτε, εάν χρησιμοποιείται, του παρόχου υπηρεσιών αποστολής να παρακολουθούμε μεμονωμένους χρήστες. Οι αξιολογήσεις μας βοηθούν πολύ περισσότερο να αναγνωρίσουμε τις αναγνωστικές συνήθειες των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτές ή να στείλουμε διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

Δυστυχώς, δεν είναι δυνατή η ξεχωριστή ανάκληση της μέτρησης επιδόσεων- σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ακυρωθεί
ολόκληρη η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο.

Φιλοξενία και αποστολή e-mail

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε χρησιμεύουν για την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική χωρητικότητα, αποθηκευτικός χώρος και υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης, τις οποίες χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς της λειτουργίας αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Με τον τρόπο αυτό, εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας μας επεξεργαζόμαστε δεδομένα απογραφής, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα σύμβασης, δεδομένα χρήσης, μεταδεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας πελατών, ενδιαφερομένων και επισκεπτών αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ (σύναψη συμβάσεων).

Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής

Εμείς, ή μάλλον ο πάροχος φιλοξενίας μας, συλλέγουμε δεδομένα βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ, συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με κάθε πρόσβαση στον διακομιστή στον οποίο βρίσκεται αυτή η υπηρεσία (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα δεδομένα πρόσβασης περιλαμβάνουν το όνομα του ιστότοπου στον οποίο έγινε η πρόσβαση, το αρχείο, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση για την επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος.

Οι πληροφορίες του αρχείου καταγραφής αποθηκεύονται για λόγους ασφαλείας (π.χ. για τη διευκρίνιση καταχρήσεων ή απάτης) για μέγιστο διάστημα 7 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται. Τα δεδομένα των οποίων η περαιτέρω αποθήκευση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την οριστική διαλεύκανση του αντίστοιχου περιστατικού.

Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου από το Cloudflare

Χρησιμοποιούμε το λεγόμενο “Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου” (CDN) που προσφέρεται από την Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ. Η Cloudflare είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη συμφωνία Privacy Shield και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Το CDN είναι μια υπηρεσία με τη βοήθεια της οποίας τα περιεχόμενα της διαδικτυακής μας προσφοράς, ιδίως μεγάλα αρχεία πολυμέσων, όπως γραφικά ή σενάρια, παραδίδονται ταχύτερα με τη βοήθεια περιφερειακά κατανεμημένων διακομιστών που συνδέονται μέσω του Διαδικτύου. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και για τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του CDN.

Η χρήση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή στο συμφέρον να παρέχουμε, να αναλύουμε και να βελτιστοποιούμε την ηλεκτρονική μας προσφορά με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Cloudflare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου από την StackPath

Χρησιμοποιούμε ένα λεγόμενο “Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου” (CDN) που προσφέρεται από την StackPath, LLC, 2021 McKinney Avenue, Suite 1100 Dallas, Texas 75201, USA. Η StackPath είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη συμφωνία Privacy Shield και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbahAAC&status=Active).

Το CDN είναι μια υπηρεσία με τη βοήθεια της οποίας τα περιεχόμενα της διαδικτυακής μας προσφοράς, ιδίως μεγάλα αρχεία πολυμέσων όπως γραφικά ή σενάρια, παραδίδονται ταχύτερα με τη βοήθεια περιφερειακά κατανεμημένων διακομιστών συνδεδεμένων μέσω του Διαδικτύου. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και για τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του CDN.

Η χρήση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή στο ενδιαφέρον μας για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή, ανάλυση και βελτιστοποίηση της ηλεκτρονικής μας προσφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της StackPath: https://www.stackpath.com/legal/privacy-statement.

New Relic – Παρακολούθηση διακομιστών και εντοπισμός σφαλμάτων

Με τη βοήθεια της παρακολούθησης του διακομιστή και του εντοπισμού σφαλμάτων, διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και την ακεραιότητα της διαδικτυακής μας προσφοράς και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε κατά τη διαδικασία για την τεχνική βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας προσφοράς.

Για τους σκοπούς αυτούς, χρησιμοποιούμε την υπηρεσία New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA. Η New Relic είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη συμφωνία Privacy Shield και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNPiAAO&status=Active).

Η New Relic επεξεργάζεται συγκεντρωτικά δεδομένα επιδόσεων, δηλαδή επιδόσεις, χρήση και συγκρίσιμες τεχνικές τιμές, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη σταθερότητα και τυχόν ανωμαλίες της διαδικτυακής μας προσφοράς. Σε περίπτωση σφαλμάτων και ανωμαλιών, τα ατομικά ερωτήματα των χρηστών της διαδικτυακής μας προσφοράς καταγράφονται ψευδώνυμα, προκειμένου να εντοπιστούν και να διορθωθούν οι πηγές των προβλημάτων. Στην περίπτωση αυτή, ψευδώνυμο σημαίνει ειδικότερα ότι οι διευθύνσεις IP των χρηστών αποθηκεύονται συντομευμένες κατά τα δύο τελευταία ψηφία (το λεγόμενο IP masking). Τα συγκεντρωτικά δεδομένα διαγράφονται μετά από τρεις μήνες, ενώ τα ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα μετά από επτά ημέρες.

Χρησιμοποιούμε το New Relic βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την ασφάλεια, την ακρίβεια και τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τη New Relic, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.

Google Tag Manager

Το Google Tag Manager είναι μια λύση με την οποία μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις λεγόμενες ετικέτες ιστότοπου μέσω μιας διεπαφής (και έτσι, για παράδειγμα, να ενσωματώνουμε το Google Analytics και άλλες υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google στην ηλεκτρονική μας προσφορά). Ο ίδιος ο διαχειριστής ετικετών (ο οποίος υλοποιεί τις ετικέτες) δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών. Όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ανατρέξτε στις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Google. Οδηγίες χρήσης: https://marketingplatform.google.com/intl/gr/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Η Google χρησιμοποιεί cookies. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς από τους χρήστες μεταδίδονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να δημιουργηθούν ψευδώνυμα προφίλ χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε μόνο το Google Analytics με ενεργοποιημένη την ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί.

Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους.Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν τη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς στην Google, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το
πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων στις ΗΠΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google είναι πιστοποιημένη
βάσει της συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και διασφαλίζει έτσι ότι συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Google, τις επιλογές ρύθμισης και αντίρρησης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/privacy) και στις ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται μετά από 14 μήνες.

Google Universal Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με τη μορφή “Universal Analytics”. Το “Universal Analytics” αναφέρεται σε μια διαδικασία του Google Analytics κατά την οποία η ανάλυση του χρήστη πραγματοποιείται με βάση ένα ψευδώνυμο αναγνωριστικό χρήστη και έτσι δημιουργείται ένα ψευδώνυμο προφίλ του χρήστη με πληροφορίες από τη χρήση διαφορετικών συσκευών (το λεγόμενο “cross-device tracking”).

Διαμόρφωση ομάδας στόχου με το Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις που τοποθετούνται στο πλαίσιο των διαφημιστικών υπηρεσιών της Google και των συνεργατών της μόνο σε χρήστες που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται), τα οποία διαβιβάζουμε στην Google (τα λεγόμενα “Remarketing Audiences” ή “Google Analytics Audiences”). Με τη βοήθεια του Remarketing Audiences, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας ανταποκρίνονται στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών.

Google Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AdSense, με τη βοήθεια της οποίας προβάλλονται διαφημίσεις στον ιστότοπό μας και λαμβάνουμε πληρωμή για την προβολή τους ή την άλλη χρήση τους. Για τους σκοπούς αυτούς, επεξεργάζονται δεδομένα χρήσης, όπως το κλικ σε μια διαφήμιση και η διεύθυνση IP του χρήστη, όπου η διεύθυνση IP συντομεύεται από τα δύο τελευταία ψηφία. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών είναι ψευδωνυμοποιημένη.

Χρησιμοποιούμε το Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις. Με τον τρόπο αυτό, η Google εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα των χρηστών με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται ή τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν και τα προφίλ χρηστών που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο. Οι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να προσαρμόσουν τις καμπάνιες τους στα ενδιαφέροντα αυτά, πράγμα που είναι επωφελές τόσο για τους χρήστες όσο και για τους διαφημιζόμενους. Για την Google, οι διαφημίσεις εξατομικεύονται όταν τα δεδομένα που συλλέγονται ή είναι γνωστά καθορίζουν ή επηρεάζουν την επιλογή της διαφήμισης. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προηγούμενες αναζητήσεις, δραστηριότητες, επισκέψεις σε ιστότοπους, χρήση εφαρμογών, δημογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες τοποθεσίας. Συγκεκριμένα, αυτό περιλαμβάνει: δημογραφική στόχευση, στόχευση σε κατηγορίες ενδιαφέροντος, επαναληπτική εμπορία και στόχευση σε λίστες αντιστοίχισης πελατών και λίστες κοινού που έχουν μεταφορτωθεί στο DoubleClick Bid Manager ή στο Campaign Manager.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων στις ΗΠΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google είναι πιστοποιημένη
βάσει της συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και διασφαλίζει έτσι ότι συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Google, τις επιλογές ρύθμισης και αντίρρησης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) και στις ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense με μη προσωποποιημένες διαφημίσεις

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία AdSense, με τη βοήθεια της οποίας προβάλλονται διαφημίσεις στον ιστότοπό μας και λαμβάνουμε πληρωμή για την προβολή τους ή την άλλη χρήση τους. Για τους σκοπούς αυτούς, επεξεργάζονται δεδομένα χρήσης, όπως το κλικ σε μια διαφήμιση και η διεύθυνση IP του χρήστη, όπου η διεύθυνση IP συντομεύεται από τα δύο τελευταία ψηφία. Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών είναι ψευδωνυμοποιημένη.

Χρησιμοποιούμε το Adsense με μη προσωποποιημένες διαφημίσεις. Εδώ, οι διαφημίσεις δεν εμφανίζονται με βάση το προφίλ του χρήστη. Οι μη προσωποποιημένες διαφημίσεις δεν βασίζονται σε προηγούμενη συμπεριφορά του χρήστη. Η στόχευση χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας γεωγραφικής στόχευσης (π.χ. σε επίπεδο τοποθεσίας) με βάση την τρέχουσα τοποθεσία, το περιεχόμενο στον τρέχοντα ιστότοπο ή την τρέχουσα εφαρμογή και τους τρέχοντες όρους αναζήτησης. Η Google απαγορεύει οποιαδήποτε εξατομικευμένη στόχευση, συμπεριλαμβανομένης της δημογραφικής στόχευσης και της στόχευσης με βάση λίστες χρηστών.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων στις ΗΠΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google είναι πιστοποιημένη
βάσει της συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και διασφαλίζει έτσι ότι συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Google, τις επιλογές ρύθμισης και αντίρρησης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) και στις ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords και μέτρηση μετατροπών

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο διαδικτυακού μάρκετινγκ της Google “AdWords” για να τοποθετήσουμε διαφημίσεις στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. στα αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστοσελίδες κ.λπ.), ώστε να εμφανίζονται σε χρήστες που έχουν υποτιθέμενο ενδιαφέρον για τις διαφημίσεις. Αυτό μας επιτρέπει να στοχεύουμε καλύτερα τις διαφημίσεις για και εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο τις διαφημίσεις που ενδεχομένως ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Εάν, για παράδειγμα, σε έναν χρήστη εμφανίζονται διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία έχει ενδιαφερθεί σε άλλες διαδικτυακές προσφορές, αυτό αναφέρεται ως “επαναγορά”. Για τους σκοπούς αυτούς, όταν γίνεται κλήση της ιστοσελίδας μας και άλλων ιστοσελίδων στις οποίες είναι ενεργό το διαφημιστικό δίκτυο της Google, εκτελείται ένας κώδικας απευθείας από την Google και ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα οι λεγόμενες ετικέτες (re)marketing tags (αόρατα γραφικά ή κώδικας, γνωστά και ως “web beacons”). Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (αντί των cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες). Αυτό το αρχείο καταγράφει ποιες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο τον ενδιαφέρει και σε ποιες προσφορές έχει κάνει κλικ, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τις ιστοσελίδες παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Επιπλέον, λαμβάνουμε ένα ατομικό “cookie μετατροπής”. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται με τη βοήθεια του cookie χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών μετατροπής για εμάς. Ωστόσο, μαθαίνουμε μόνο τον ανώνυμο συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία που να ταυτοποιεί προσωπικά τους χρήστες.

Τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε ψευδώνυμη επεξεργασία εντός του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό σημαίνει
ότι η Google δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται, για παράδειγμα, το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, αλλά επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα με βάση τα cookies σε ψευδώνυμα προφίλ χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι, από την άποψη της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και δεν προβάλλονται για ένα συγκεκριμένα αναγνωρισμένο άτομο, αλλά για τον κάτοχο του cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κάτοχος του cookie. Αυτό δεν ισχύει εάν ο χρήστης έχει επιτρέψει ρητά στην Google να επεξεργάζεται τα δεδομένα χωρίς αυτή την ψευδωνυμοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για τους χρήστες διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το συμφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google είναι πιστοποιημένη
σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Shield agreement) και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Google, τις επιλογές ρύθμισης και αντίρρησης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) και στις ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Doubleclick

Χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”).

Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο διαδικτυακού μάρκετινγκ Google “Doubleclick” για την τοποθέτηση διαφημίσεων στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. στα αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστότοπους κ.λπ.). Το Double Click χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι διαφημίσεις προβάλλονται σε πραγματικό χρόνο με βάση τα υποτιθέμενα ενδιαφέροντα του χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει να στοχεύουμε τις διαφημίσεις για και εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που ενδεχομένως ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Εάν, για παράδειγμα, σε έναν χρήστη εμφανίζονται διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία είχε ενδιαφερθεί σε άλλες διαδικτυακές προσφορές, αυτό αναφέρεται ως “επαναληπτικό μάρκετινγκ”. Για τους σκοπούς αυτούς, όταν γίνεται κλήση της ιστοσελίδας μας και άλλων ιστοσελίδων στις οποίες είναι ενεργό το διαφημιστικό δίκτυο της Google, εκτελείται ένας κώδικας απευθείας από την Google και ενσωματώνονται στην ιστοσελίδα οι λεγόμενες ετικέτες (re)marketing tags (αόρατα γραφικά ή κώδικας, γνωστά και ως “web beacons”). Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (αντί των cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκρίσιμες τεχνολογίες). Αυτό το αρχείο καταγράφει ποιες ιστοσελίδες έχει επισκεφθεί ο χρήστης, ποιο περιεχόμενο τον ενδιαφέρει και σε ποιες προσφορές έχει κάνει κλικ, καθώς και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τις ιστοσελίδες παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής προσφοράς.

Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP του χρήστη, η οποία συντομεύεται εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρεται ολόκληρη σε διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Οι προαναφερθείσες πληροφορίες μπορεί επίσης να συνδυαστούν από την Google με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί στη συνέχεια άλλους ιστότοπους, ενδέχεται να του εμφανιστούν διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά του βάσει του προφίλ χρήστη του.

Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται με ψευδώνυμο τρόπο εντός του διαφημιστικού δικτύου της Google. Αυτό σημαίνει
ότι η Google δεν αποθηκεύει και δεν επεξεργάζεται, για παράδειγμα, το όνομα ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη, αλλά επεξεργάζεται τα σχετικά δεδομένα με βάση τα cookies σε ψευδώνυμα προφίλ χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι, από την άποψη της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και δεν προβάλλονται για ένα συγκεκριμένα αναγνωρισμένο άτομο, αλλά για τον κάτοχο του cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο κάτοχος του cookie. Αυτό δεν ισχύει εάν ο χρήστης έχει επιτρέψει ρητά στην Google να επεξεργάζεται τα δεδομένα χωρίς αυτή την ψευδωνυμοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται για τους χρήστες από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google διαβιβάζονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Google, τις επιλογές ρύθμισης και αντίρρησης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) και στις ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Firebase

Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα προγραμματιστών “Google Firebase” και τις λειτουργίες και υπηρεσίες που σχετίζονται με αυτήν, που προσφέρονται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Η Google Firebase είναι μια πλατφόρμα για προγραμματιστές εφαρμογών (“apps” για συντομία) για κινητές συσκευές και ιστότοπους. Η Google Firebase προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών, οι οποίες παρουσιάζονται στην ακόλουθη σελίδα επισκόπησης: https://firebase.google.com/products/.

Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποθήκευση εφαρμογών που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών των εφαρμογών, όπως περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους με τις εφαρμογές (το λεγόμενο “cloud computing”). Google Firebase προσφέρει επίσης διεπαφές που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών της εφαρμογής και άλλων υπηρεσιών, π.χ. έλεγχο ταυτότητας μέσω υπηρεσιών όπως το Facebook, το Twitter ή μέσω ενός συνδυασμού κωδικών πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων των χρηστών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια της υπηρεσίας ανάλυσης “Firebase Analytics”. Το Firebase Analytics έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με μια εφαρμογή. Καταγράφονται συμβάντα, όπως το πρώτο άνοιγμα της εφαρμογής, η απεγκατάσταση, η ενημέρωση, η συντριβή ή η συχνότητα χρήσης της εφαρμογής. Τα συμβάντα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή άλλων ενδιαφερόντων του χρήστη, π.χ. για ορισμένες λειτουργίες των εφαρμογών ή για ορισμένα θέματα. Αυτό μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προφίλ χρήστη, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, ως βάση για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στους χρήστες.

Το Google Firebase και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που επεξεργάζεται το Google Firebase μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μαζί με άλλες υπηρεσίες της Google, όπως το Google Analytics και οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google και το Google Analytics (στην περίπτωση αυτή επεξεργάζονται επίσης πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή, όπως το “Android Advertising ID” και το “Advertising Identifier for iOS”, για την ταυτοποίηση των κινητών συσκευών των χρηστών).

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων στις ΗΠΑ, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Google είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τη Συμφωνία Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει ότι συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Η πολιτική απορρήτου της Google είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy. Οι χρήστες μπορούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τη χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ από την Google στη σελίδα επισκόπησης: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el,

Εάν οι χρήστες επιθυμούν να αντιταχθούν στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης που παρέχει η Google: https://adssettings.google.com/

Jetpack (στατιστικά στοιχεία WordPress)

Χρησιμοποιούμε το πρόσθετο Jetpack (εδώ την υπολειτουργία “WordPress Stats”), το οποίο ενσωματώνει ένα εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας και παρέχεται από την Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Το Jetpack χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, για να βοηθήσουν τον ιστότοπο να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.

Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή στις ΗΠΑ. Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς ανάλυσης και όχι για διαφημιστικούς σκοπούς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων της Automattic: https://automattic.com/privacy/ και στις σημειώσεις σχετικά με τα cookies του Jetpack: https://jetpack.com/support/cookies/.

Εάν ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης cookie), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μέτρηση εμβέλειας με το Matomo

Στο πλαίσιο της ανάλυσης της εμβέλειας της Matomo, επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα: ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, η χώρα προέλευσής σας, η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματος διακομιστή, ο αριθμός των επισκέψεων, η διάρκεια παραμονής σας στον ιστότοπο και οι εξωτερικοί σύνδεσμοι στους οποίους κάνετε κλικ. Η διεύθυνση IP του χρήστη ανωνυμοποιείται πριν αποθηκευτεί.

Η Matomo χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από τον χρήστη. Από τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν ψευδώνυμα προφίλ χρηστών. Τα cookies έχουν περίοδο αποθήκευσης μιας εβδομάδας. Οι πληροφορίες που παράγονται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποθηκεύονται μόνο στον διακομιστή μας και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.

Οι χρήστες μπορούν να αντιταχθούν στην ανώνυμη συλλογή δεδομένων από το πρόγραμμα Matomo ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Σε αυτή την περίπτωση, ένα λεγόμενο opt-out cookie αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής τους, πράγμα που σημαίνει ότι το Matomo δεν συλλέγει πλέον δεδομένα συνεδρίας. Ωστόσο, εάν οι χρήστες διαγράψουν τα cookies τους, αυτό έχει επίσης ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του cookie εξαίρεσης και, επομένως, πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου από τους χρήστες.

Τα αρχεία καταγραφής που περιέχουν τα δεδομένα των χρηστών διαγράφονται το αργότερο μετά από 6 μήνες.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

[Παρακαλούμε ρυθμίστε το IFRAME του Matomo με το cookie εξαίρεσης σε αυτό το σημείο (και ενεργοποιήστε την ανωνυμοποίηση IP στην περιοχή ρυθμίσεων)].

Facebook Pixel, προσαρμοσμένα κοινά και μετατροπή στο Facebook

Το λεγόμενο “Facebook pixel” του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”), χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς.

Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, το Facebook μπορεί, αφενός, να προσδιορίσει τους επισκέπτες της διαδικτυακής μας προσφοράς ως ομάδα-στόχο για την προβολή διαφημίσεων (τις λεγόμενες “διαφημίσεις Facebook”). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο Facebook για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις Facebook που τοποθετούμε μόνο στους χρήστες του Facebook που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται) τα οποία διαβιβάζουμε στο Facebook (τα λεγόμενα “Προσαρμοσμένα κοινά”). Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ανταποκρίνονται στο πιθανό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν έχουν παρενοχλητικό αποτέλεσμα. Με τη βοήθεια του εικονοστοιχείου Facebook, μπορούμε επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για στατιστικούς σκοπούς και για σκοπούς έρευνας αγοράς, βλέποντας αν οι χρήστες ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας αφού έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση Facebook (η λεγόμενη “μετατροπή”).

Η επεξεργασία των δεδομένων από το Facebook πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής χρήσης δεδομένων του Facebook. Κατά συνέπεια, γενικές πληροφορίες σχετικά με την προβολή διαφημίσεων στο Facebook, στην πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook: https://www.facebook.com/policy. Συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το Facebook Pixel και τον τρόπο λειτουργίας του μπορείτε να βρείτε στην ενότητα βοήθειας του Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας (δηλαδή το συμφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ).

Το Facebook είναι πιστοποιημένο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή από το εικονοστοιχείο του Facebook και στη χρήση των δεδομένων σας για την προβολή διαφημίσεων του Facebook. Για να ρυθμίσετε τους τύπους των διαφημίσεων που θα σας εμφανίζονται στο Facebook, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα που έχει δημιουργήσει το Facebook και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις για τη διαφήμιση βάσει χρήσης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες πλατφόρμας, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη χρήση των cookies για σκοπούς μέτρησης της εμβέλειας και διαφήμισης μέσω της σελίδας εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας Διαφήμισης Δικτύου (http://optout.networkadvertising.org/) και επιπλέον του ιστότοπου των ΗΠΑ (http://www.aboutads.info/choices) ή του ευρωπαϊκού ιστότοπου (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

etracker

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία ανάλυσης “etracker” της etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1 20459 Αμβούργο.

Τα δεδομένα που συλλέγονται αναλύονται αποκλειστικά με ψευδώνυμο τρόπο, αποθηκεύονται αποκλειστικά σε διακομιστές στη Γερμανία και δεν συγχωνεύονται με άλλα δεδομένα ούτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Κατά την αποθήκευση των δεδομένων χρήστη, οι διευθύνσεις IP, τα δεδομένα συσκευής και τομέα των χρηστών αποθηκεύονται μόνο σε συντομευμένη μορφή ή κρυπτογραφημένα, ώστε να μην είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για τον κάθε χρήστη. Η συντόμευση της διεύθυνσης IP πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και είναι αυτοματοποιημένη από προεπιλογή. Τα ψευδώνυμα προφίλ χρηστών δημιουργούνται από τα δεδομένα που επεξεργάζεται η etracker χρησιμοποιώντας cookies. Ωστόσο, τα αναγνωριστικά για την ταυτοποίηση ενός χρήστη της εφαρμογής, την παρακολούθηση συνόδου και δια-συσκευών και την παροχή δεδομένων συμπεριφοράς για επαναληπτικό μάρκετινγκ είναι ασφαλώς ψευδωνυμοποιημένα ή κρυπτογραφημένα. Επιπλέον, η etracker διασφαλίζει συμβατικά την προστασία των επεξεργασμένων δεδομένων χρήστη συνάπτοντας συμφωνία επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3 σημείο 1 του ΓΚΠΔ.

Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους (π.χ. στο πλαίσιο της συγκατάθεσης για τα cookies), η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ) υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Για να αντιταχθείτε στη συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων των επισκεπτών σας στο μέλλον, μπορείτε να λάβετε ένα cookie εξαίρεσης από την etracker
χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο. Αυτό εξασφαλίζει ότι κανένα δεδομένο επισκέπτη από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συλλέγεται και δεν θα αποθηκεύεται από την etracker στο μέλλον: http://www.etracker.com/privacy?et=[ΠΑΡΕΜΒΑΣΤΕ το αναγνωριστικό του λογαριασμού σας].

Με την αποχώρηση, η etracker θέτει ένα cookie αποχώρησης με το όνομα “cntcookie”. Παρακαλούμε μην διαγράψετε αυτό το cookie για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να διατηρήσετε την εξαίρεσή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της etracker: https://www.etracker.com/datenschutz.

Διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες για να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους πελάτες, τους ενδιαφερόμενους και τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών μπορεί να γίνει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κινδύνους για τους χρήστες, διότι μπορεί, για παράδειγμα, να δυσχεραίνει την επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών. Όσον αφορά τους παρόχους των ΗΠΑ που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επισημαίνουμε ότι με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Επιπλέον, τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται συνήθως σε επεξεργασία για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης από τη συμπεριφορά χρήσης και τα προκύπτοντα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα προφίλ χρήσης μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση διαφημίσεων εντός και εκτός των πλατφορμών που πιθανώς ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για τους σκοπούς αυτούς, τα cookies αποθηκεύονται συνήθως στους υπολογιστές των χρηστών, στους οποίους αποθηκεύονται η συμπεριφορά χρήσης και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν επίσης να αποθηκεύονται στα προφίλ χρήσης ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες (ιδίως εάν οι χρήστες είναι μέλη των αντίστοιχων πλατφορμών και έχουν συνδεθεί σε αυτές).

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για την αποτελεσματική ενημέρωση των χρηστών και την επικοινωνία με τους χρήστες σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εάν οι χρήστες καλούνται από τους αντίστοιχους παρόχους πλατφόρμας να συναινέσουν στην προαναφερθείσα επεξεργασία δεδομένων, η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), άρθρο 7 ΓΚΠΔ.

Για λεπτομερή περιγραφή της αντίστοιχης επεξεργασίας και των επιλογών εξαίρεσης, ανατρέξτε στις πληροφορίες των παρόχων που παρατίθενται παρακάτω.

Στην περίπτωση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των χρηστών, θα θέλαμε επίσης να επισημάνουμε ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν αποτελεσματικότερα από τους παρόχους. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να παρέχουν άμεσα πληροφορίες. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

– Facebook, -pages, -groups, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) βάσει συμφωνίας για κοινή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – πολιτική απορρήτου: https://www.facebook.com/about/privacy/, ειδικά για τις σελίδες: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads και http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

– Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) – Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Πολιτική απορρήτου/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/en/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – Πολιτική απορρήτου/ Opt-Out: https://policy.pinterest.com/el/privacy-policy.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) – Πολιτική απορρήτου https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία) – Πολιτική απορρήτου/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/en.

– Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Ηνωμένο Βασίλειο) – Πολιτική απορρήτου/ Opt-Out: https://wakelet.com/privacy.html.

– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Βερολίνο, Γερμανία) – Πολιτική απορρήτου/ Opt-Out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, χρησιμοποιούμε περιεχόμενο ή προσφορές υπηρεσιών τρίτων παρόχων βάσει των έννομων συμφερόντων μας (δηλ. ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ) για την ενσωμάτωση περιεχομένου ή υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους παρόχους, όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (εφεξής συλλογικά “περιεχόμενο”).

Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου γνωρίζουν τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς χωρίς τη διεύθυνση IP δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης. Η διεύθυνση IP είναι επομένως απαραίτητη για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα pixel tags (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως “web beacons”) για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Τα “pixel tags” μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορεί επίσης να αποθηκεύονται σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς, καθώς και να συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Vimeo

Μπορούμε να ενσωματώσουμε τα βίντεο της πλατφόρμας “Vimeo” του παρόχου Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Πολιτική απορρήτου: https://vimeo.com/privacy. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Vimeo μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Analytics και να παραπέμψουμε στη δήλωση προστασίας δεδομένων (https://policies.google.com/privacy) καθώς και στις επιλογές εξαίρεσης για το Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el) ή στις ρυθμίσεις της Google για τη χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (https://adssettings.google.com/).

Youtube

Ενσωματώνουμε τα βίντεο της πλατφόρμας “YouTube” του παρόχου Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Γραμματοσειρές Google

Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές (“Google Fonts”) του παρόχου Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Σύμφωνα με την Google, τα δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εμφάνιση των γραμματοσειρών στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Η ενσωμάτωση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για μια τεχνικά ασφαλή, χωρίς συντήρηση και αποτελεσματική χρήση των γραμματοσειρών, την ομοιόμορφη εμφάνισή τους και την εξέταση πιθανών περιορισμών αδειοδότησης για την ενσωμάτωσή τους. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google ReCaptcha

Ενσωματώνουμε τη λειτουργία αναγνώρισης bots, π.χ. για καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες (“ReCaptcha”) του παρόχου GGoogle Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χάρτες Google

Ενσωματώνουμε τους χάρτες της υπηρεσίας “Google Maps” του παρόχου Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, διευθύνσεις IP και δεδομένα θέσης των χρηστών, τα οποία, ωστόσο, δεν συλλέγονται χωρίς τη συγκατάθεσή τους (συνήθως στο πλαίσιο των ρυθμίσεων των κινητών συσκευών τους). Τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις ΗΠΑ. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Γραμματοσειρές Typekit από την Adobe

Χρησιμοποιούμε εξωτερικές γραμματοσειρές “Typekit” από τον πάροχο Adobe Systems Software Ireland Limited, 6-6 Riverwalk Citywest Business Campus Dublin 24, Republic of Ireland, βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, δηλαδή του ενδιαφέροντος για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Η Adobe είναι πιστοποιημένη στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Shield Agreement) και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active).

Χρήση των Social Plugins του Facebook

Χρησιμοποιούμε πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης (“πρόσθετα”) από το κοινωνικό δίκτυο facebook.com που διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (“Facebook”).

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο αυτής της διαδικτυακής προσφοράς στο Facebook. Ο κατάλογος και η εμφάνιση των κοινωνικών πρόσθετων του
Facebook μπορούν να προβληθούν εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Το Facebook είναι πιστοποιημένο στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Όταν ένας χρήστης καλεί μια λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του εγκαθιστά απευθείας σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο του πρόσθετου μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική προσφορά του τελευταίου. Κατά τη διαδικασία αυτή, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρηστών από τα επεξεργασμένα δεδομένα. Ως εκ τούτου, δεν έχουμε καμία επιρροή στο εύρος των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτού του πρόσθετου και, ως εκ τούτου, ενημερώνουμε τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης μας.

Με την ενσωμάτωση των plugins, το Facebook λαμβάνει τις πληροφορίες ότι ένας χρήστης έχει αποκτήσει πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα της ηλεκτρονικής προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη στο λογαριασμό του στο Facebook. Εάν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στο κουμπί Like ή δημοσιεύοντας ένα σχόλιο, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταδίδονται από τη συσκευή τους απευθείας στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, εξακολουθεί να υπάρχει η πιθανότητα το Facebook να ανακαλύψει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με το Facebook, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Γερμανία.

Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρυθμίσεων για την προστασία του απορρήτου των χρηστών, βρίσκονται στην πολιτική απορρήτου του Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν επιθυμεί το Facebook να συλλέγει δεδομένα γι’ αυτόν μέσω αυτής της ηλεκτρονικής προσφοράς και να τα συνδέει με τα δεδομένα μέλους του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook και να διαγράψει τα cookies του πριν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μας προσφορά. Περαιτέρω ρυθμίσεις και αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις του προφίλ στο Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ ή του ιστότοπου της ΕΕ http://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιοι υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Twitter

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες και περιεχόμενα της υπηρεσίας Twitter, που προσφέρεται από την Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο αυτής της διαδικτυακής προσφοράς στο Twitter.

Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Twitter, το Twitter μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερθέντος περιεχομένου και των λειτουργιών στο προφίλ του χρήστη εκεί. Το Twitter είναι πιστοποιημένο στο πλαίσιο της συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και προσφέρει έτσι εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/en/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες και περιεχόμενα της υπηρεσίας Instagram, που προσφέρεται από την Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο αυτής της διαδικτυακής προσφοράς μέσα στο Instagram. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Instagram, το Instagram μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερθέντος περιεχομένου και των λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Πολιτική απορρήτου του Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες και περιεχόμενα της υπηρεσίας Pinterest, που προσφέρεται από την Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο αυτής της διαδικτυακής προσφοράς μέσα στο Pinterest. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Pinterest, το Pinterest μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερθέντος περιεχομένου και των λειτουργιών στο προφίλ του χρήστη εκεί. Πολιτική απορρήτου του Pinterest: https://policy.pinterest.com/el/privacy-policy.

Xing

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες και περιεχόμενα της υπηρεσίας Xing, που προσφέρεται από την XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Αμβούργο, Γερμανία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο αυτής της διαδικτυακής προσφοράς εντός του Xing. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Xing, η Xing μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερθέντος περιεχομένου και των λειτουργιών στο προφίλ του χρήστη εκεί. Πολιτική απορρήτου του Xing: https://privacy.xing.com/en.

Google+

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες και περιεχόμενα της πλατφόρμας Google+, η οποία προσφέρεται από την Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται περιεχόμενο αυτής της διαδικτυακής προσφοράς εντός της Google. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Google+, η Google μπορεί να αναθέσει την κλήση του προαναφερθέντος περιεχομένου και των λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί.

Η Google είναι πιστοποιημένη στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Απορρήτου και, ως εκ τούτου, προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δεδομένων από την Google, τις ρυθμίσεις και τις επιλογές εξαίρεσης, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) και στις ρυθμίσεις για την προβολή διαφημίσεων από την Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Λειτουργίες κοινής χρήσης από το AddThis

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς, η υπηρεσία “AddThis” (1595 Spring Hill Rd Suite 300 Vienna, VA 22182, USA) χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση του περιεχομένου αυτής της διαδικτυακής προσφοράς σε κοινωνικά δίκτυα (λεγόμενη κοινοποίηση).

Η χρήση βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή στο ενδιαφέρον μας για τη διάδοση της διαδικτυακής μας προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ.

Το AddThis χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών για την παροχή και την εκτέλεση των λειτουργιών κοινής χρήσης. Επιπλέον, η AddThis μπορεί να χρησιμοποιεί ψευδώνυμες πληροφορίες των χρηστών για σκοπούς μάρκετινγκ. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα αρχεία κειμένου “cookie”. Πολιτική απορρήτου: http://www.addthis.com/privacy, Opt-Out: http://www.addthis.com/privacy/opt-out.